ژئوممبران

مفتول جوش

ژئوسل

با نصب بیش از سه میلیون متر مربع ورق ژئوممبران در سراسر کشور

دارای لوح تقدیر برترین تولید کننده داخلی در سال 1398